Asiakasrekisteri 16.11.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Tilihalme Oy (Y-tunnus 0676265-5)

Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

(02) 243 5120
0400 520 257

toimisto@tilihalme.fi

 

Rekisteriä hoitava taho

Asiakaspalvelu / Tilihalme Oy

Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

toimisto@tilihalme.fi

 

Rekisterin nimi

Tilihalme Oy asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyä suoritetaan yhteydenottajan ja asiakkaan osalta rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät yhteydenottolomakkeen täyttämiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua yhteydenottolomaketta koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröityneen tekemän yhteydenottolomakkeen ja siihen liittyvän toimenpiteen mahdollistamiseksi. Säilytysaika riippuu kerätyn tiedon säilytysajan tarpeesta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan asiakkaan suostumuksesta.

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista.

Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle muutoin paitsi, että kirjanpidon järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja luovutetaan Tilihalme Oy:n käyttämälle tilitoimistolle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Tilihalme Oy:n välisen sopimuksen, asiakkaan ja Tilihalme Oy:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella, mm. viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

– Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).

– Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

– Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista. Viittaamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedoitteeseen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.